دوره‌های زمستانه مدرسه روش در سال 99 از 23 بهمن ماه تا اواخر اسفند ماه 99 برگزار شد.

مدرسه زمستانه روش

پس از برگزاری مدرسه تابستانه، به عنوان اولین دوره مدرسه روش و آموزش روش‌ها و مهارت‌های مختلف پژوهش در 11 عنوان کلاس و سمینار، اولین دوره زمستانه مدرسه روش در نیمه دوم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.
در مدرسه زمستانه، از اساتید و پژوهشگران مجرب در حوزه روش‌های کمی و کیفی و مهارت‌های پژوهش دعوت شده تا در قالب دوره‌های مبسوط چند جلسه‌ای و به شیوه کارگاهی و تعاملی به آموزش روش‌ها و ابزارهای پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی بپردازند. شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها به مهارت‌ها و ابزارهای نظری و روشی مسلط می‌شوند تا بتوانند مهارت‌های آموخته را برای ارتقای پژوهش‌ها و گزارش‌های خود به کار ببرند.

ثبت نام به پایان رسیده است. برای مشاهده دوره‌ها کلیک کنید.

مشاهده دوره‌های مدرسه زمستانه
دوره‌های مدرسه زمستانه

«تقویم مدرسه زمستانه»

شنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبه
18 بهمن
------------------------------
21 بهمن
--------------------------------
22 بهمن
--------------------------------
23 بهمن
15 تا 17: جلسه اول اصول نگارش
25 بهمن
-----------------------------
28 بهمن
16 تا 18: جلسه اول اصول نظریه بازی‌ها
29 بهمن
15:30 تا 17:30: جلسه اول جستجوی پیشرفته و مرور ادبیات
30 بهمن
15 تا 17: جلسه دوم اصول نگارش
2 اسفند
18 تا 20: جلسه اول تحلیل آماری سیاست
5 اسفند
16 تا 17:30: جلسه اول نظریه تغییر
16 تا 18: جلسه دوم اصول نظریه بازی‌ها
6 اسفند
16 تا 17:30: جلسه دوم نظریه تغییر
7 اسفند
15 تا 17: جلسه سوم اصول نگارش
9 اسفند
18 تا 20: جلسه دوم تحلیل آماری سیاست
12 اسفند
16 تا 18: جلسه سوم اصول نظریه بازی‌ها
13 اسفند
15:30 تا 17:30: جلسه دوم جستجوی پیشرفته و مرور ادبیات
14 اسفند
15 تا 17: جلسه چهارم اصول نگارش
16 اسفند
18 تا 20: جلسه سوم تحلیل آماری سیاست
19 اسفند
16 تا 18: جلسه چهارم اصول نظریه بازی‌ها
20 اسفند
16 تا 17:30: جلسه سوم نظریه تغییر
21 اسفند
15 تا 17: جلسه پنجم اصول نگارش
23 اسفند
15:30 تا 17:30: جلسه سوم جستجوی پیشرفته و مرور ادبیات
26 اسفند
16 تا 18: جلسه پنجم اصول نظریه بازی‌ها
(این دوره از 17 فروردین ادامه خواهد یافت.)
27 اسفند
----------------------------
28 اسفند
----------------------------