اساتید

دکتر روح الله هنرور

• دکتری سیستم های اطلاعاتی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE)

• مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف

• استاد مدعو دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران و شهید بهشتی

دکتر مرتضی زمانیان

• دکتری اقتصاد از دانشگاه Bocconi ایتالیا

• عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

• عضو اندیشکده سیاستگذاری و حاکمیت شریف

دکتر علی صناعی

• دکتری علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان

• استاد دانشگاه شیکاگو

دکتر ایمان میرعمادی

• دکتری مدیریت نوآوری از دانشگاه شریف – دانشکده مدیریت تکنولوژی و اقتصاد دانشگاه چالمزر سوئد

• عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی‌ شریف

• مدیر گروه سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مریم برادران

• دکتری آموزش عالی – برنامه ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه مازندران

• استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق

• عضو حقیقی شورای پژوهش دانشگاه امام صادق

دکتر مسعود شادنام

• دکتری مدیریت و مطالعات سازمان از دانشگاه سایمون فریزرکانادا

• عضو هیات علمی و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

• بیش از ده سال سابقه‌ی کار، پژوهش و تدریس در دانشگاه‌‌های متعدد در کانادا، فرانسه و ایران

دکتر نجم الدین یزدی

•  دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت

• پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف

• تدریس در کارگاه‌­های روش تحقیق، نگارش آکادمیک و زوترو، مدرسه روش تحقیق و پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد مروتی

• دکتری اقتصاد از دانشگاه تگزاس آستین

• پسادکتری اقتصاد از‌ دانشگاه استنفورد

• مدیرعامل موسسه پژوهش‌های پیشرفته تهران (تیاس) و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خاتم

دکتر محمد وصال

• دکتری اقتصاد LSE

• استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین بیات

• کارشناسی ارشد منطق از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری فلسفه علم از دانشگاه علوم تحقیقات

• تدریس در دانشگاه‌های تهران، زنجان، مفید قم و علوم تحقیقات

• تدریس مهارت‌های فکری و پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مختلف

دکتر مرضیه ثقفیان

• دکتری مدیریت از دانشگاه یورک
مهدی نادی

مهدی نادی

• دانشجوی دکتری روان‌شناسی کمّی دانشگاه کالیفرنیا