ارتقاء مهارت های پژوهش

ارتقاء سطح توانمندی‌ها و مهارت‌های مرتبط با روش تحقیق در میان دانشجویان، پژوهشگران و اندیشه‌ورزان

ارتقاء مهارت های پژوهش

ترویج فرهنگ اتکا به داده

ترویج فرهنگ اتکا به داده و اطلاعات در ارائه و ارزیابی دیدگاه‌ها و راهکارها

ترویج فرهنگ اتکا به داده

شبکه‌سازی

ایجاد شبکه‌ای گسترده از متخصصین حوزه روش تحقیق در فضایی آموزشی و غیرمتمرکز

شبکه‌سازی

مخزن دانش

به روش های مختلفی می توان داده های پژوهش را گردآوری کرد. مطالعه بیشتر

رویکردهای عمده مبتنی بر داده های کیفی را بشناسید. مطالعه بیشتر

انواع و کارکردهای رویکردهای کمی را بشناسید. مطالعه بیشتر

در طراحی یک تحقیق به چه عواملی باید توجه کرد؟ مطالعه بیشتر

با مهارت های عملی انجام یک تحقیق آشنا شوید. مطالعه بیشتر

با منتخبی از مباحث ویژه در تحقیق آشنا شوید. مطالعه بیشتر

مخزن دانش

به روش های مختلفی می توان داده های پژوهش را گردآوری کرد. مطالعه بیشتر

رویکردهای عمده مبتنی بر داده های کیفی را بشناسید. مطالعه بیشتر

انواع و کارکردهای رویکردهای کمی را بشناسید. مطالعه بیشتر

در طراحی یک تحقیق به چه عواملی باید توجه کرد؟ مطالعه بیشتر

با مهارت های عملی انجام یک تحقیق آشنا شوید. مطالعه بیشتر

با منتخبی از مباحث ویژه در تحقیق آشنا شوید. مطالعه بیشتر

کارگاه اصول نگارش در علوم انسانی و سیاست‌گذاری

جستجوی پیشرفته با اینترنت و هوش مصنوعی در پژوهش

هیچ یک از رویدادهای مدرسه روش را از دست ندهید!

برای اطلاع از رویدادهای بعدی ایمیل خود را وارد کنید.