مرور سیستماتیک

چگونه به شیوه‌ای سیستماتیک ادبیات یک موضوع را مرور و دسته‌بندی کنیم؟

فراتحلیل

چگونه نتایج تحقیقات متعدد کمّی در یک موضوع خاص را جمع‌بندی کنیم؟

مطالعه موردی

آیا می‌توان با تحقیق برروی یک مورد خاص به یک نتیجه ی کلی رسید؟