آزمایش

چگونه از روشهای آزمایش در علوم اجتماعی می توان استفاده کرد؟

گروه های کانونی

چگونه از طریق ایجاد گفت و گوی گروهی بین مشارکت کنندگان به جمع آوری داده بپردازیم؟

مصاحبه

چگونه از طریق گفتگو با افراد، داده مورد نظر را بدست آوریم؟

پیمایش

برای جمع آوری داده های مناسب، چگونه و از چه کسانی پرسش کنیم؟

مشاهده

چگونه با حضور در فضای موضوع تحقیق درباره پدیده موردنظر داده گردآوری کنیم؟