تحلیل گفت‌وگو

چگونه با تحلیل مکالمه ها نظم اجتماعی موقعیت های گوناگون را درک کنیم؟