مردم از باورهای سیاسی‌شان چه می‌دانند؟ 

مقدمه سیاست و رویدادهای سیاسیْ بخش جدایی‌ناپذیر هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. به بیانی دیگر، گریز از سیاست در زندگی روزمره انسان‌ ممکن نیست، اما سؤالی که ایجاد می‌شود، آن است که مردم یک جامعه، چه تصوری از باورهای سیاسی‌ خود دارند؟ آیا افراد در انتخاب‌های سیاسی خود، آگاهانه تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند یا […]