موسسه حامی علوم انسانی

موسسه حامی علوم انسانی

معرفی

موسسه‌ی حامی به دنبال توسعه علوم انسانی و اجتماعی در کشور به ویژه توسعه دانش مدیریت و حکمرانی (governance) است. بدین منظور حامی سعی می کند از فعالیت‌هایی که سبب گسترش دانش عمومی نسبت به علوم انسانی می‌شود حمایت نماید.