مقدمه ‌ای بر علیت در مطالعات کمی

در این کارگاه چه آموزش داده می‌شود؟

در علوم طبیعی و انسانی غالبا به دنبال آن هستیم که علت‌های رخ دادن یک پدیده یا نتایج آن رابشناسیم. برای مثال با سوال هایی از این قبیل روبرو هستیم:

برای اینکه Z رخ دهد، X را انجام دهم بهتر است یا Y را؟ اگر Z رخ بدهد،W به دنبال آن رخ خواهد داد یا نه؟ و…

محققان برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی روش‌های متنوعی را به کار می‌گیرند که همگی در پی کشف روابط علی بین پدیده‌ها هستند.کارگاه پیش رو قرار است مخاطبان را با روش‌های ابتدایی در این زمینه آشنا کند و به آنها فهمی منسجم از مفاهیم موجود در حوزه استنباط علی بدهد.

مدرس

دکتر مرتضی زمانیان

دکترای اقتصاد از دانشگاه Bocconi ایتالیا/عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت امیرکبیر/عضو اندیشکده سیاست گذاری و حاکمیت شریف

رایگان

به اشتراک بگذارید