چرا باید «نظریه‌ی بازی» را یاد بگیریم؟

در این ارائه چه آموزش داده می‌شود؟

نظریه بازی با استفاده از مدل‌های ریاضی به تحلیل روش‌های همکاری یا رقابت مجودات منطقی و هوشمند می پردازد. نظریه بازی تلاش می‌کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک محیط راهبردی(تضارب منافع) را مدل‌سازی کند. این موقعیت زمانی پدید می‌آید که موفقیت یک فرد وابسته به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می‌کنند. هدف نهایی این دانش، یافتن مدلی برای تحلیل رفتار بازیکنان در محیط راهبردی است.

مدرس

دکتر علی صناعی

دکترای علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان/عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

رایگان

به اشتراک بگذارید