دو سوال زیر برای بررسی نوع نگاه شما به مباحث نظریه بازی‌ها طراحی شده است و بیشتر از راه‌حل و رسیدن به پاسخ صحیح، نگاهی که به مسئله داشته‌اید و تحلیل‌های شما حائز اهمیت است. پس از پاسخ دادن به سوالات، دکمه ارسال را بزنید. پاسخ‌های شما بررسی شده و بازخورد دریافت خواهید کرد. با تشکر