در این بخش می‌توانید نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود پیرامون هر یک از دوره‌های مدرسه زمستانه و مسائل عمومی در برگزاری دوره‌ها را برای ما بنویسید.