سوابق آکادمیک

  • پژوهشگر ارشد دفتر صنعت و توسعه پایدار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
  • عضو پژوهشکده سیاستگذاری شریف
  • دو سال سابقه تدریس‌یاری روش تحقیق، کارشناسی ارشد سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
  • تدریس کارگاه‌­های روش تحقیق، نگارش آکادمیک و Zotero از سوی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

علایق پژوهشی

  • علم نافع (Relevant knowledge) در پرتو تعریف مسئله
  • روش تحقیق و طراحی تحقیق

دوره های آموزشی این مدرس