سوابق آکادمیک

  • دکترای اقتصاد از دانشگاه Bocconi ایتالیا
  • عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت امیرکبیر
  • عضو اندیشکده سیاست گذاری و حاکمیت شریف

دوره های آموزشی این مدرس