سوابق آکادمیک

  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشجوی دکتری مدیریت در دانشگاه تامپره فنلاند

علایق پژوهشی

  • مدیریت خدمات پژوهشی
  • تدارک عمومی نوآورانه