سوابق آکادمیک

  • دکترای علوم سیاسی دانشگاه مریلند
  • عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
  • محقق در دانشگاه مریلند

دوره های آموزشی این مدرس