سوابق آکادمیک

  • کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف
  • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شریف
  • کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شریف

علایق پژوهشی

  • سیاست تکنولوژی
  • سیاست صنعتی