سوابق آکادمیک

  • دکترای علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان
  • عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دوره های آموزشی این مدرس