سوابق آکادمیک

  • دانشجوی دکتری مهندسی برق-کنترل دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس‌یاری درس‌های نظریه بازی، آمار و احتمال و ریاضی پایه در دانشگاه تهران