سوابق آکادمیک

دکتر علی ملکی در حال حاضر رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف است. ایشان مدرک دکتری سیاستگذاری عمومی (گرایش علم و فناوری) را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ادینبرو، بریتانیا و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) (گرایش مدیریت فناوری) را از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اخذ نموده است.

ایشان در دانشگاه‌های ادینبرو، صنعتی شریف، تهران و علم و صنعت سابقه تدریس داشته است.

دوره های آموزشی این مدرس