انجام مصاحبه‌های عمیق بدون ضبط و با ضبط صدا: بررسی یک ادعا

مقدمه تصور کنید که بنا دارید با انجام مصاحبه‌ای پیرامون مسئلۀ پژوهش خود، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید. راهکار شما برای پیاده‌سازی این مصاحبه‌ها چیست؟ آیا ترجیح می‌دهید که زمان مصاحبه یادداشت‌برداری نکنید و پس‌از آن به صدای ضبط‌شده گوش دهید یا تمام تلاش خود را بر این می‌گذارید که هم‌زمان با مصاحبه، نکات مهم را یادداشت […]