چگونه می‌توانیم با مداخله در یک موقعیت اجتماعی و تغییر آن، به شناختی علمی از آن دست پیدا کنیم؟

چگونه می‌توانیم برای بالا بردن کیفیت نتایج یک تحقیق از چند روش در کنار هم استفاده کنیم؟

چگونه به شیوه‌ای سیستماتیک ادبیات یک موضوع را مرور و دسته‌بندی کنیم؟

آیا می‌توان با تحقیق برروی یک مورد خاص به یک نتیجه ی کلی رسید؟

چگونه موضوع تحقیق خود را در طول زمان رصد و بررسی کنیم؟

چگونه می‌توان با پژوهش به سیاست‌گذاری کمک کرد؟

چگونه نتایج تحقیقات متعدد کمّی در یک موضوع خاص را جمع‌بندی کنیم؟

چگونه با استفاده از متغیرهای قابل مشاهده می‌توانیم عوامل پنهان را شناسایی و اندازه‌گیری کنیم؟

چگونه می‌توانیم با در نظر گرفتن چند متغیر و رخدادهای ممکن برای هر کدام از آن‌ها روابطشان را با یکدیگر بفهمیم؟