با استفاده از مدل‌های ریاضی، پدیده‌ها را تحلیل کنید.

بر اساس شواهد کمی پدیده‌های اجتماعی را توصیف، تحلیل و پیش بینی کنید.