این ارائه سه شنبه 11 شهریورماه 99 ساعت 10 تا 12 برگزار گردید.

در این ارائه چه آموزش داده می‌شود؟

نظریه بازی با استفاده از مدل‌های ریاضی به تحلیل روش‌های همکاری یا رقابت مجودات منطقی و هوشمند می پردازد. نظریه بازی تلاش می‌کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک محیط راهبردی(تضارب منافع) را مدل‌سازی کند. این موقعیت زمانی پدید می‌آید که موفقیت یک فرد وابسته به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می‌کنند. هدف نهایی این دانش، یافتن مدلی برای تحلیل رفتار بازیکنان در محیط راهبردی است.

مشاهده بیشتر

نظرات