به روش‌های مختلفی می‌توان داده‌های پژوهش را گرد‌آوری کرد.

رویکردهای عمده مبتنی بر داده‌های کیفی را بشناسید.

انواع و کارکردهای رویکردهای کمی را بشناسید.

در طراحی تحقیق به چه عواملی باید توجه کرد؟

با مهارت های عملی انجام یک تحقیق آشنا شوید.

با منتخبی از مباحث ویژه در تحقیق آشنا شوید.