مصاحبۀ پایان ‌باز یا تشریحی، مصاحبه‌ای است که در آن، پاسخ‌دهنده امکان ارائۀ نکته‌های مورد نظر خود را دارد و توسط پرسش‌های مصاحبه‌کننده محدود نمی‌شود.