موسسه حامی علوم انسانی

تحلیل مضمون یکی از معمول‌ترین رویکرد‌های تحلیل داده در تحقیقات کیفی است که در آن سعی می‌شود الگوهای معنایی (مضامین) موجود در داده‌ها شناسایی، استخراج و تحلیل شود. به این منظور محقق در پی یافتن اشارات و مضامین تکراری در داده‌هاست