چگونه می‌توان موقعیت‌های گوناگون اجتماعی را به صورت بازی‌هایی مدلسازی کرد که در آن‌ها هر یک از بازیگران در پی بیشینه‌سازی مطلوبیت خود هستند؟

چگونه می‌توان کنش‌ها و تعاملات افراد خودمختار را به عنوان عامل‌هایی با ویژگی‌های مشخص شبیه‌سازی کرد؟