چگونه به شیوه ای کمی و نظام مند محتوای متون را توصیف و تحلیل کنیم؟

چگونه می‌توانیم از علم آمار در علوم اجتماعی بهره ببریم؟

چگونه ساختارهای اجتماعی را می‌توان در قالب شبکه‌های گراف تصویر کرد؟

چگونه می‌توان در میان داده‌های بزرگ، الگوها و روندها را کشف کرد؟