تحلیل مضمون

چگونه مضامین اصلی یک متن یا محتوا را شناسایی و در یک چارچوب نظری مرتب کنیم؟

تحلیل گفت‌وگو

چگونه با تحلیل مکالمه ها نظم اجتماعی موقعیت های گوناگون را درک کنیم؟

تحلیل انتقادی گفتمان

چگونه روابط قدرتی را که از طریق زبان و مفاهیم مورد استفاده اعمال می شوند آشکار کنیم؟