ویدئو دوره‌های آموزشی

پژوهش در افکار عمومی(جلسه اول)

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

چرا لازم است «نظریه‌ بازی‌ها» را بیاموزیم؟

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

اصول نگارش تخصصی (بخش سوم: اصالت، انضباط و ساختار متن)

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

اهمیتِ داشتنِ مدعا در نگارش متون در حوزه علوم انسانی و سیاستگذاری

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

مبانی فلسفی روش‌های پژوهشی

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

پژوهش در افکار عمومی(جلسه دوم)

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

اصول نگارش تخصصی (بخش اول: ویژگی‌های یک نوشته تخصصی خوب)

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

اصول نگارش تخصصی (بخش چهارم: انواع متون در علوم انسانی و سیاستگذاری)

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

دوراهی شرکت در میدان نبرد!

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

آیا «هوش مصنوعی» پایان تحقیقات اجتماعی هست؟

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

اصول نگارش تخصصی (بخش دوم: شناخت مدعا و چگونگی بیان آن)

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

اصول نگارش تخصصی (بخش پنجم: متن برانگیزاننده و استدلالی)

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

مقایسه نظام مند: مبنای روش علمی

برای مشاهده صفحه دوره کلیک کنید.

کلیپ‌های آموزشی
تجربه‌ی شرکت کنندگان